Koncert – Arka Noego

24 marca 2017

Posted by   joanna   |   Categories :   Aktualności

W Wiśle w amfiteatrze 15 czerwca wystąpi zespół dziecięcy Arka Noego.

Zespół powstał w 1999 roku, gdy na zamó­wie­nie telewizji publicznej powstał tele­dysk do pio­senki Tato. Utwór stał się wiel­kim prze­bo­jem. Piosenki i teledyski zespołu cieszyły się coraz większym zainteresowaniem. Wkrótce powstała pierw­sza płyta A gu gu. Pio­senki z tej, tak jak i z  następ­nych płyt, mówią w nie­zwy­kle pro­sty i przy­ja­zny spo­sób o rzeczach najważ­niej­szych dla czło­wieka, rodziny, dla „małych i dużych”.

Arkę Noego pro­wa­dzi Robert Frie­drich — gita­rzy­sta, kom­po­zy­tor i autor (KNŻ, 2Tm2,3, daw­niej Acid Drin­kers, Turbo, Luxtorpeda). W zespole gra kilkoro muzy­ków oraz 12 do 15 dzieci – głów­nie dzieci człon­ków zespołu 2Tm2,3 i ich przy­ja­ciele. Mło­dzi wyko­nawcy śpie­wają natu­ral­nie i spon­ta­nicz­nie — nie mają spe­cjal­nie szko­lo­nych i usta­wia­nych gło­sów, nie odby­wają regu­lar­nych prób.

Zespół jeź­dzi z kon­cer­tami po całej Pol­sce. Popu­lar­ność pio­se­nek Arki Noego spo­wo­do­wała zain­te­re­so­wa­nie ich twórczością w innych krajach. Powstały obco­ję­zyczne wer­sje utwo­rów po nie­miecku, hisz­pań­sku, w języku ukra­iń­skim, szwedz­kim. Ist­nieje także prze­kład na język angiel­ski, przy­go­to­wy­wane jest tłu­ma­cze­nie na cze­ski. Ist­nieją też prze­kłady na język japoń­ski i języki afrykańskie.

Arka Noego otrzy­mała wiele nagród, w tym:
2011 – Nagrodę publiczności festiwalu Woodstock, „Złotego Bączka”, tym samym zapewniła sobie możliwość zagrania na dużej scenie przed 400 tys. słuchaczy

2003 – Nagrodę TOP TRENDY za naj­lep­szą sprze­daż

2000 – Nagrodę FRYDERYK przy­zna­waną przez pol­skie środo­wi­sko muzyczne

Zespół Arka Noego nagrał kilka płyt: A gu gu (2000), Piosenki i kolędy na żywo (2000), Mamatata mam dwa lata (2001), Hiphip hura Alleluja! (2002), Daj na zgodę (2003), Od rana do wieczora (2005), Nie ma to tamto (2006), Gadu Gadu (2008), Kolędy (2009), Pan Krakers (2011), Petarda (2014), Nasze ulubione piosenki (2015). Jeszcze przed rozpoczęciem EDK, 1 czerwca 2017 roku, będzie miała premierę nowa płyta zespołu.

Więcej o zespole:

arkanoego.pl

Facebook zespołu

 

Zapraszamy na koncert!

Podziel się z innymShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn